Istraživanja

Naučna praksa CHESS

Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke bavi se osnovnim i primenjenim istraživanjima u svojoj matičnoj oblasti, asimilujući i primenjujući naučna saznanja koja pomažu u otkrivanju i razumevanju adaptacionih mehanizama ljudskog organizma tokom različitih oblika fizičke aktivnosti i nutritivnih intervencija. Pored realizacije sopstvenih istraživanja, stručnjaci Centra su uključeni u nekoliko domaćih i inostranih naučno-istraživačkih projekata. Rezultati naučnih istraživanja naših saradnika redovno se objavljuju u međunarodnim časopisima indeksiranim u bazama kao što su Web of Science ili PubMed. U okviru Centra, istraživačka saradnja ostvaruje se između naučnika iz sledećih ustanova: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd, Medicinski fakultet Beograd, Kineziološki fakultet Zagreb, Kineziološki fakultet Split, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić, Faculty of Sport Sciences Vitoria-Gasteiz, Faculty of Medicine Oviedo, School of Medicine University of California San Diego, Grupo Sombre Entrenamiento Cordoba, University of Central Florida, Faculty of Sport Sciences Caseres itd. Trenutno se u okviru Centra realizuju sledeća istraživanja i projekti:

  • Učestalost pothranjenosti dece mlađeg školskog uzrasta: nacionalna studija
  • Karakterizacija biološke i hronološke starosti kod fizički aktivnih adolescenata
  • Korelacija gojaznosti i markera funkcije autonomnog nervnog sistema nakon maksimalnog i submaksimalnog vežbanja
  • Povezanost elemenata fizičke forme povezane sa zdravljem i zdravstvenih rizika odraslih
  • Efekti edukativne intervencije o zdravim stilovima života na nivo znanja stanovništva Srbije