Novi rezultati NCD-RisC konzorcijuma o hipertenziji

Hipertenzija se može otkriti na nivou primarne zdravstvene zaštite, a pristupačni tretmani mogu efikasno kontrolisati hipertenziju. Cilj novog istraživanja NCD-RisC konzorcijuma upravo objavljenog u novoj svesci časopisa Lancet bio je da se utvrdi učestalost hipertenzije kao i napredak u njenom otkrivanju, lečenju i kontroli u periodu od 1990. do 2019. za 200 zemalja i teritorija. Korišćeni su podaci o osobama starosti 30-79 godina iz populaciono-reprezentativnih studija sa merenjem krvnog pritiska i podacima o lečenju krvnog pritiska. Broj osoba sa hipertenzijom udvostručio se od 1990. do 2019. godine, sa 331 miliona žena i 317 miliona muškaraca u 1990. godini, na 626 miliona žena i 652 miliona muškaraca u 2019. godini. Prevalencija hipertenzije premašila je 50% kod žena u dve zemlje i muškaraca u devet zemalja, u centralnoj i istočnoj Evropi, centralnoj Aziji, Okeaniji i Latinskoj Americi. Globalno, 59% žena i 49% muškaraca sa hipertenzijom prijavilo je prethodnu dijagnozu hipertenzije u 2019. godini, a 47% žena i 38%  muškaraca je lečeno. Poboljšanja u otkrivanju, lečenju i kontroli hipertenzije značajno su se razlikovala od zemlje do zemlje, a neke zemlje sa srednjim prihodom sada nadmašuju većinu zemalja sa visokim prihodima. Dvostruki pristup smanjenju učestalosti hipertenzije primarnom prevencijom (u koju spadaju zdrave životne navike poput fizičke aktivnosti i ishrane) i poboljšanjem njenog lečenja i kontrole postignut je ne samo u zemljama sa visokim prihodima, već i u okruženjima sa niskim i srednjim prihodima.